آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افزار ANSYS نیما جمشیدی

آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افزار ANSYS نیما جمشیدی9786005060188


قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان