مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی خلعتبری انتشارات ساد

مباحث اساسی در آمار توصیفی و استنباطی خلعتبری انتشارات ساد9786006064341


قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان