مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تاج فر و پرهیزگار
مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تاج فر و پرهیزگار
مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تاج فر و پرهیزگار
مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تاج فر و پرهیزگار

مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی تاج فر و پرهیزگار9786006776156


قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان