اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه مسعود حیدری
اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه مسعود حیدری
اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه مسعود حیدری
اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه مسعود حیدری

اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه مسعود حیدری9789646175402


قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان