فرآیند خط مشی گذاری عمومی کرم اله دانش فرد انتشارات صفار
فرآیند خط مشی گذاری عمومی کرم اله دانش فرد انتشارات صفار
فرآیند خط مشی گذاری عمومی کرم اله دانش فرد انتشارات صفار
فرآیند خط مشی گذاری عمومی کرم اله دانش فرد انتشارات صفار

فرآیند خط مشی گذاری عمومی کرم اله دانش فرد انتشارات صفار9789643884512


قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان