مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد دفت ترجمه پارسائیان و اعرابی
مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد دفت ترجمه پارسائیان و اعرابی
مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد دفت ترجمه پارسائیان و اعرابی
مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد دفت ترجمه پارسائیان و اعرابی

مبانی تئوری و طراحی سازمان ریچارد دفت ترجمه پارسائیان و اعرابی9789646269206


قیمت : ۳۹,۵۰۰ تومان