تئوری های مدیریت رضا سیدجوادین و حسین جلیلیان نگاه دانش
تئوری های مدیریت رضا سیدجوادین و حسین جلیلیان نگاه دانش
تئوری های مدیریت رضا سیدجوادین و حسین جلیلیان نگاه دانش
تئوری های مدیریت رضا سیدجوادین و حسین جلیلیان نگاه دانش

تئوری های مدیریت رضا سیدجوادین و حسین جلیلیان نگاه دانش9789641572015


قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان