کتاب مدیریت ارتباط با مشتری شعبان الهی و بهمن حیدری
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری شعبان الهی و بهمن حیدری
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری شعبان الهی و بهمن حیدری
کتاب مدیریت ارتباط با مشتری شعبان الهی و بهمن حیدری

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری شعبان الهی و بهمن حیدری978964468110


قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان