مکانیک سیالات سنجل ترجمه احمدرضا عظیمیان و داود طغرایی جلد اول
مکانیک سیالات سنجل ترجمه احمدرضا عظیمیان و داود طغرایی جلد اول
مکانیک سیالات سنجل ترجمه احمدرضا عظیمیان و داود طغرایی جلد اول
مکانیک سیالات سنجل ترجمه احمدرضا عظیمیان و داود طغرایی جلد اول

مکانیک سیالات سنجل ترجمه احمدرضا عظیمیان و داود طغرایی جلد اول9789648476484


قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان