تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات وایت قاسمی و خسروی زاده جلد اول
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات وایت قاسمی و خسروی زاده جلد اول
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات وایت قاسمی و خسروی زاده جلد اول
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات وایت قاسمی و خسروی زاده جلد اول

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات وایت قاسمی و خسروی زاده جلد اول9786001681066


قیمت : 47,000 تومان