مکانیک سیالات فینه مور و فرانزینی ترجمه عباس قاهری و علی ظفری
مکانیک سیالات فینه مور و فرانزینی ترجمه عباس قاهری و علی ظفری
مکانیک سیالات فینه مور و فرانزینی ترجمه عباس قاهری و علی ظفری
مکانیک سیالات فینه مور و فرانزینی ترجمه عباس قاهری و علی ظفری

مکانیک سیالات فینه مور و فرانزینی ترجمه عباس قاهری و علی ظفری9789644542039


قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان