تشریح مسایل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک بیر و جانستون ترجمه موتابی جلد اول
تشریح مسایل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک بیر و جانستون ترجمه موتابی جلد اول
تشریح مسایل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک بیر و جانستون ترجمه موتابی جلد اول
تشریح مسایل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک بیر و جانستون ترجمه موتابی جلد اول

تشریح مسایل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک بیر و جانستون ترجمه موتابی جلد اول9789645475269


قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان